REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Shëndrrimi i tokës bujqësore në atë ndërtimore

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është shëndrrimi i tokës bujqësore në tokë ndërtimore.Palës gjatë dhënies së kushteve ndërtimore i ceket se duhet të aplikojë në DUNMM-së për ndërrim destinimi kur parcela është jashtë kufinjëve të Planit Zhvillmor Urban, në kuadër të Planit Zhvillimor Komunal, të parapara për zonat për ndërtim dhe të propozuara për zgjerim, kurse Ministria e Bujqësisë lëshon Vendim për dhënien e pëlqimit për ndërrim destinimi prej tokës bujqësore në tokë ndërtimore, sipas kushteve ndërtimore të lëshuara nga kjo Drejtori.

Përshkrimi: Pala paraqet kërkesen për ndërrim të përhershëm apo të përkohshëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore në Qendrën me shërbim me qytetarët. Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit e shqyrton kërkesën. Në qoft se kërkesa i përmbush kushtet e parapara me ligj, atëherë Drejtoria e Urbanizimit Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit lëshon vendimin per hëndrrimi e tokës bujqësore në atë ndërtimore.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

  • Nuk ka formulare

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

  • Nuk jane te percaktuara dokumentet ende (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion