REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vlerësim i dëmeve të shkaktuara nga pasojat e luftës

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është kompenzimi i dëmeve materiale të luftës së vitit 1999.

Përshkrimi: Pala paraqet kërkesen sëbashku me dokumentacionin e nevojshëm, për vlerësimin e dëmeve të luftës në zyren për shërbim me qytetarë. Kërkesa pastaj shqyrtohet në në Drejtorin e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Në qoft se vlerësohet se pala është e dëmtuar si pasojë e dëmeve të luftës, atëherë Drejtoria e Urbanizimit Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit lëshon vendimin për kompenzimin e dëmeve materiale

Baza ligjore

  • Rregullore për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

  • Nuk ekziston formulare

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopja e Planit (Origjinal)
  • Certifikata e Njesise kadastrale (Origjinal)
  • Leternjoftimit (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifa3 EuroTransfer bankar

Formulari nuk është në dispozicion