REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kërkesë për informata të përgjithshme

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi: Kjo procedurë administrative synon të informojë qytetaret për gjëra të cilat ata do të duhej të njoftoheshin përmes procedurave të tjera administrative apo edhe për ato çështje të cilat fare nuk jane komptencë e drejtorisë.

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesën për informata të përgjithshme lidhur me çështjen e tij/sajë personale, pranë Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisitnë. Pasi të jetë shqyrtuar kërkesa Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit i kthenë pergjigjie palës lidhur me kërkesen e tij/sajë.

Baza ligjore

  • Rregullore për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale (Neni 8.1.(b))

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Nuk ekziston formularë

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kërkesa për informatë (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifa10 EuroPagesa në cash

Formulari nuk është në dispozicion