REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Predlog za gradevinske uslove

Qëllimi: Ovaj postupak za cilj ima odredivanje gradevinskih uslova za oblasti u kojima ne postoji urbanisticki plan.

Përshkrimi: Ukoliko postoji urbanisticki regulatorni plan, podnosilac prijave predlaže nadležnom organu, u ovom slucaju Direkciji za urbanizam, gradevinske radove i zaštitu životne sredine, gradevinske uslove koji su izvedeni na osnovu precnika od pedeset (50) metara od granicne linije parcele u kojoj se podnosilac prijave prijavio da izgradi svoj objekat. Direkcija za urbanizam, gradevinske radove i zaštitu životne sredine obaveštava javnost i daje mogucnost javne rasprave po pitanju prijave za gradevinsku dozvolu. Nadležni organ odobrava prijavu ili postavlja sopstvene gradevinske uslove, kako i nalaže Zakon o gradevinskim radovima. U slucaju da Direkcija za urbanizam, gradevinske radove i zaštitu životne sredine ne odgovori pisanim putem u datom roku, na snagu stupaju gradevinski uslovi koje predlaže podnosilac prijave.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Predlog uslova obavljanja gradevinskih radova (Originalna)
  • Uverenje o vlasništvu (Overena kopija)
  • Kopija plana (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion