REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Certifikata e bashkësisë Familjare

Drejtoria e Administrates

Qëllimi: Paijsja e qytetarëve me Certifikatë mbi gjendjen familjare, cila e dëshmon numrin anëtareve të familjes.

Përshkrimi: Qytetari bën kërkesë në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht në Zyrën e Gjendjes Civile për marrjen e certifikatës së bashkësisë familjare. Zyrtari pais qytetarin me certifikatë të bashkesisë familjare brenda një kohe prej 10 - 15 minutash.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri Personal
  • Data e Lindjes
  • Statusi martesor
  • Vendi i Lindjes
  • Të dhënat e prindërve
  • Lloji i dokumentit për të cilin aplikohet

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e lindjes (Kopje)
  • Letërnjoftimi për cdo anëtar të familjes (Kopje)
  • Ekstrakti i lindjes dhe kurorëzimit (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifa2 EuroPagesa në cash

Formulari nuk është në dispozicion