REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Upis nepokretne imovine u registru nepokretnosti nakon fizicke podele zajednickog vlasništva na osnovu tapija pod konacnom odlukom o fizickoj podeli nepokretne imovine.

Qëllimi: Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika na novog vlasnika - korisnika imovine i upis u Registru nepokretnosti (RN) gde se prijava za upis podnosi na osnovu pravnog dokumenta, kupoprodajnog ugovora.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dobija obrazac koji treba popuniti i dostaviti Servisnom centru za gradane (SCG), koji zatim prosleduje obrazac sa svom neophodnom dokumentacijom Servisnom centru za gradane, a ovaj organ podnosiocu prijave izdaje dokaz (dokaz o primljenom zahtevu). Predmet se zatim podnosi Direkciji za katastar, koja ce u zakonskom roku, nakon utvrdivanja validnosti dokumenata, izdati odluku za upis imovine, a kasnije ce podnosilac prijave biti obavešten/a o administrativnim aktima putem Servisnog centra za gradane.

Baza ligjore

 • Zakon br. 03/l-196 o sprecavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon br. 04/-009 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti
 • Zakon br. 04/L-196 izmenama i dopuna Zakona br. 03/L-196 o sprecavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon br. 2003/13 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti.
 • Administrativno uputstvo br. 08/2014 o naknadama za usluge registrovanja prava nepokretnosti pri Opštinskim službama za katastar

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta lica na cije se ime vodi imovina (ako je u pitanju novi vlasnik ili pravno lice, onda uverenje o poslovanju) (Overena kopija)
 • Kupoprodajni ugovor nekretnine (Originalna, Kopija)
 • Prijavni obrazac (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Kopija)
 • Nalozi za transfer novca (bankovni transferi) (Originalna)
 • Kupoprodajna izjava koju su potpisali licno prodavci ili ili njihovi zastupnici, gde se pojašnjavaju uslovi placanja. (Napomena: Ovo se primenjuje samo na transakcije vrednosti vece od 10 000,00 EUR) (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez Za transakciju u vrednosti do 10 000 EUR - naknada je 20 EUR; od 10 000 EUR do 30 000 EUR - naknada je 30 EUR; od 30 000 EUR do 50 000 EUR - naknada je 35; from 50 000 to 10 0000 EUR - naknada je 50 EUR; preko 10 0000 na svakih 50000 EUR, naknada je 30 EUR. Medutim, ukupni troškovi naknada ne smeju da premaše iznos od 300 EUR.Bankarski transfer1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion