REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme në bazë të vendimit për ndarjen fizike

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi: Qëllimi i procedurës është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (RDPP) ku kërkesa për regjistrim është bërë në bazë të titullit juridik: Aktvendimi për ndarje fizike të paluajtshmerisë.

Përshkrimi: Pala merr formularin për plotësim në Qendrën për Shërbim me Qytetar, pastaj formularin e plotësuar me te gjitha dokumentet e nevojshme i dërgon në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ palës ia jep një dëshmi (vërtetim për pranimin e kërkesës) dhe më pas lënda i dërgohet Drejtorisë për Kadastër, e cila brenda afatit ligjor pas verifikimit të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin (vendimin) për regjistrim të pronës, pastaj palët përmes Qendrën për Shërbim me Qytetar njoftohen me aktin administrativ.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje e vertetuar, Kopje)
 • Kontrate per ndarjen fizike te bashkepronesise/aktvendim per ndarjen fizike te bashkepronesise. (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) (Kopje e vertetuar, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
TaksaTaska paguhet duke marr parasysh bashkëpronarët, për secilin prej tyre nga 20 Euro Transfer bankar1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion