REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Upis prava na korišcenje/stanovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti na osnovu Sporazuma o privatizaciji vlasnickog prava koji izdaje Kosovska agencija za privatizaciju

Qëllimi: Svrha postupka je potvrdivanje da su pravni uslovi za upis prava na korišcenje/stanovanje nepokretne imovine ispunjeni pod imenom korisnika ovog prava. Prijava za registraciju se podnosi na osnovu ugovora o privatizaciji koji izdaje Kosovska agencija za privatizaciju

Përshkrimi: Podnosilac prijave uzima obrazac koji popunjava i vraca Servisnom centru za gradane (SCG) uz svu neophodnu dokumentaciju, a ovaj organ podnosiocu prijave izdaje dokaz (dokaz o primljenom zahtevu). Predmet se zatim podnosi Direkciji za katastar, koja ce u zakonskom roku, nakon utvrdivanja validnosti dokumenata, izdati akt (odluku) o upisu imovine, a kasnije Servisni centar za gradane obaveštava podnosioce prijava o administrativnim aktima. Nakon toga se na isti nacin mogu prijaviti za uverenje o vlasništvu

Baza ligjore

 • Zakon br. 2003/13 o izmenama i dopunama Zakona br. 2002/5 o osnivanju Registra prava nepokretnosti.
 • Administrativno uputstvo br. 08/2014 o naknadama za usluge registrovanja prava nepokretnosti pri Opštinskim službama za katastar

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta/licne karte lica na cije ime važi ugovor o korišcenju/davanju u zakup (Overena kopija)
 • Kosovska agencija za privatizaciju izdaje sporazum o privatizaciji nepokretnosti. (Originalna, Kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - razmenjene katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Izvod iz privrednog registra novog vlasnika ako on/a ima status pravnog lica (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez50 EURBankarski transfer1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion