REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Upisivanje novih katastarskih jedinica (stvorenih na osnovu podele ili spajanja) nakon katastarskog premera od strane ovlašcenih geodetskih kompanija i geometara u regionima bez urbanisticko-regulatornih planova

Qëllimi: Omogucavanje upisa novih katastarskih jedinica stvorenih nakon katastarskog premera od strane ovlašcenih geodetskih kompanija ili geometara.

Përshkrimi: Podnosioci prijava podnose zahtev za upis novih katastarskih jedinica nakon katastarskog premera koja obavljaju ovlašcene geodetske firme i geometri popunjavajem standardnog obrasca koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG). SCG izdaje dokaz o prijemu zahteva strankama - isti, zajedno sa predmetom, se prosleduje Direkciji za katastar koji u zakonskom roku donosi (nakon provere dostavljene dokumentacije) akt - odluku o registraciji naknade - Privremena bezbednosna mera za registraciju nepokretne imovine. Administrativni akt i ostala prateca dokumentacija (odluka i uverenje o vlasništvu) se dostavljaju podnosiocu prijave preko Servisnog centra za gradane.

Baza ligjore

 • Administrativno uputstvo br. 08/2014 o naknadama za usluge registrovanja prava nepokretnosti pri Opštinskim službama za katastar

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Kopija, Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Nacrti sa informacijama sa terena (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez20 EUR Bankarski transfer1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion