REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kërkesa për korrigjimin e gabimit (teknik apo material)

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi: Qëllimi i procedurës është ofrimi i mundësisë për korigjimin e gabimit nga RDPP.

Përshkrimi: Pala merr formularin për plotësim në Qendrën për Shërbim me Qytetar, pastaj formularin e plotësuar me te gjitha dokumentet e nevoshmeqe i dërgon në Qendrën për Shërbim me Qytetar ku ky organ palës ia jep një dëshmi (vërtetim për pranimin e kërkesës) dhe më pas lënda i dërgohet Drejtorisë për Kadastër, e cila brenda afatit ligjor pas verifikimit të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin (vendimin) për korrigjimin e gabimit. Palët përmes Qendrës për Shërbim me Qytetar njoftohen me aktin administrativ

Baza ligjore

 • Ligji Nr.04/L-013 për kadastër
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 08/2014 për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Plaujtshme nga Zyret Kadastrale Komunale

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Email adresa
 • Nr.protokolit
 • Nr i Telefonit
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimet e personave pjesmarres ne marreveshjen hipotekare (nëse pronari - pendhënësi është person juridik edhe Çertifikata e biznesit ). (Kopje)
 • Çertifikata pronësore (Çertifikata per person apo Çertifikata per Njësi Kadastrale) (Kopje e vertetuar)
 • Dokumenti bazik me të cilin verteton gabimin qoftë teknik apo material (Kopje e vertetuar)
 • Vërtetimi i Bashkësisë Lokale (Origjinal)
 • Deklartë nën betim tek noteri (Origjinal, Kopje e vertetuar)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa20 Euro Transfer bankar1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion