REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vërtetime të ndryshme

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi: Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së nevojave që mund të kenë qytetarët.

Përshkrimi: Palët në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) aplikojnë për vertetime te ndryshme te cilat nderlidhen me çeshtjet kadastrale. Kërkesat shqyrtohen në drejtorinë e kadastrit dhe mbrenda ditës përfundohet si procedurë.

Baza ligjore

  • Ligji Nr.04/L-013 për kadastër
  • Udhëzim Administrativ nr. 05/2012 për tarifat e shërbimeve dhe të produkteve kadastrale të ofruara nga zyrat kadastrale të Kosovës dhe kompanitë gjeodete të licencuara

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vërtetimi i tatimit në pronë (Origjinal, Kopje e vertetuar)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa3 Euro

Formulari nuk është në dispozicion