REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Regjistrimi i Hipotekës në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi: Regjistrimin e Hipotekës në Regjistrin e të Drejtave në Pronat e Paluajtshme RDPP për të njoftuar dhe mbrojtur palët e treta

Përshkrimi: Pala merr formularin për plotësim në Qendrën për Shërbim me Qytetar, pastaj formularin e plotësuar me të gjitha dokumentet e nevojshme i dërgon në Qendrën për Shërbim me Qytetar ku ky organ palës ia jep një dëshmi (vërtetim për pranimin e kërkesës) dhe më pas lënda i dërgohet Drejtorisë për Kadastër, e cila brenda afatit ligjor pas verifikimit të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin (vendimin) për regjistrim të hipotekës. Palët përmes QendrëS për Shërbim me Qytetar njoftohen me aktin administrativ. Më pas i njëjti mund të paraqes kërkesë për certifikatë të pronësisë

Baza ligjore

 • Ligji Nr. 2002/5 për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme
 • Ligji Nr. 2003/13 Mbi Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit Nr. 2002/5 Mbi Themelimin e Regjistrit të të drejtave në Pronën e Paluajtshme,
 • Ligji Nr. 04/L-009 Për NDryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2002/5 Për Themelimin e Regjistrit të të drejtave të Pronës së Paluajtshme
 • LigjiI NR. 2002/4 Per Hipotekat
 • Udhëzimi Administrativ MMPH Nr. 08/2014 mbi Tarifat për Shërbimet e Regjistrimit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme nga Zyrat Kadastrale Komunale.

Vlefshmëria e procedurës administrative: Deri ne shlyerjen e borxhit dhe kërkesën për çregjistrim

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimet e personave pjesëmarrës në marrëveshjen hipotekare (nëse pronari - pengdhënësi është person juridik edhe Certifikata e biznesit ). (Kopje)
 • Kontrata për Krijimin e Hipotekës (Kopje)
 • Formulari i kërkesës (Origjinal)
 • Vërtetimi i Tatimit në Pronë (Kopje e vertetuar)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) (Kopje e vertetuar)
 • Kopja e Planit (Kopje e vertetuar)
 • Raporti I vlerësimit te pronës (Origjinal)
 • Kerkesa e kredidhenesit - pengëmarrësit (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa80 Euro (mbi vleren 100000 Euro per cdo 10000 € paguhet taksa prej 30 €;. Taksa nuk mund te kalon vleren prej 400 euro. Transfer bankar1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion