REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Regjistrimi i kufirit kadastral (përcaktimi i kufijve të parcelave)

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi: Për regjistrimin e kufirit kadastral në Regjistrin e Paluajtshmërive të vendosur - caktuar pas matjes së njësive kadastrale të cilat kufizohen njëra me tjetrën.

Përshkrimi: Kërkesa për regjistrim e kufirit kadastral bëhet nga pala përmes mbushjes së formularit standard i cili gjendet në Qendrën për Shërbim me Qytetar ku ky organ palës ia jep një dëshmi - vërtetim për pranimin e kërkesës së tij. Më pas lënda dërgohet ne Drejtorine e Kadastrit, e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin - vendimin për regjistrimin e kufirit kadastral. Pala përmes Qendrës për Shërbim me Qytetar njoftohet me aktin administrativ dhe dokumentet tjera përcjellëse.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Çertifikata-at për identifikimin e paluajtshmërisë -ve (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) . (Kopje)
 • Vërtetimi i Tatimit në Pronë (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Kopjet e planit per parcelat kufitare (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
TaksaParcela me siperfaqe deri në 0,50 ha-taksa 80 €; për sipërfaqe prej 0,50ha deri në 1,0 ha -taksa 100 €; për cdo hektar tjetër 60 €; për parcelat urbane sipas planit urbanitistik pas marrjes së pëlqimit të urbanizmit-taksa 120 € Transfer bankar1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion