REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Aktvdekja

Drejtoria e Administrates

Qëllimi: Rregullimi i qështjeve për trashëgimtarët ligjor

Përshkrimi: Qytetari bën kërkesë në zyrën e Gjendjes Civile për marrjen e aktvdekjes së anëtarit të familjes. Nëse cdo gjë është në rregull me dokumentacionin e kërkuar, paiset me aktvdekjen për anëtarin e familjes brenda një kohe prej 10 - 15 minutash. Për këtë dokument nuk aplikohet asnjë lloj pagese.

Baza ligjore

  • Ligji Nr. 2004/26 për Trashëgeminë e Kosovës

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri Personal
  • Adresa e Vendbanimit
  • Data e aplikimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e vdekjes (Origjinal)
  • Certifikata e lindjes e personit (anëtarit të ngushtë të familjes ose të autorizuarit) që kërkon aktvdekjen (Kopje)
  • Letërnjoftimi apo pasaporta e personit (anëtarit të ngushtë të familjes ose të autorizuarit) që kërkon aktvdekjen (Kopje)
  • Deklarata e palës - kërkuesit të aktëvdekjes mbi afërsinë familjare, numrin dhe rendin e trashëgimtarëve të të vdekurit (Origjinal)
  • Lista poseduese dhe dëshmitë tjera eventuale (kontrata, tapia, testamenti etj) mbi posedimin e paluajtshmërisë së personit të vdekur (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion