REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vendim për ndërrim të emrit personal

Drejtoria e Administrates

Qëllimi: I mundësohet qytetarit të bëjë ndryshimin/korrigjimin e emrit personal në dokumentet vetjake.

Përshkrimi: Shtetasi i Republikës së Kosovës i moshës madhore mund ta ndërroj emrin personal në bazë të kërkesës së tij nëse i plotëson kushtet. Qytetari bënë kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile për marrjen e një vendimi për ndërrim të emrit personal. Qytetari paiset me Vendim për ndërrim të emrit personal brenda dite dhe pagesa bëhet në komunë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Afat të pakufizuar vlefshmërie

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Vendi dhe data e lindjes
  • Numri personal

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Dëshminë nga Policia e Kosovës, që dëshmon se personi nuk është nën hetime (Origjinal)
  • Dëshminë nga Gjykata që dëshmon se personi nuk është I akuzuar (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifa10 Euro Ndryshimi Pagesa në cash

Formulari nuk është në dispozicion