REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Zahtev za napuštanje uzurpirane opštinske imovine

Napuštanje uzurpirane opštinske imovine

Dozvola za postavljanje prikljucka na vodovod

Svrha ovog postupka je da se osigura da su podzemne strukture, u ovom slucaju prikljucci na vodovod, uvedeni u skladu sa tehnickim zahtevima.

Dozvola za postavljanje prikljucka na centralno grejanje

Svrha ovog postupka je da se osigura da su podzemne strukture, u ovom slucaju prikljucci na centralno grejanje, uvedeni u skladu sa tehnickim kriterijumima.

Dozvola za postavljanje prikljucka na kanalizaciju

Svrha ovog postupka je da se osigura da su podzemne strukture, u ovom slucaju prikljucci na kanalizaciju, uvedeni u skladu sa tehnickim kriterijumima.

Dozvola za izgradnju kablovske mreže, uvodenje optickih kablova (internet)

Svrha ovog postupka je da se osigura da su podzemne strukture uvedene u skladu sa tehnickim zahtevima.

Dozvola za uvodenje prikljucka na elektricnu mrežu

Izgradnja podzemne infrastrukture u skladu sa tehnickim normama.

Gradevinska dozvola

Svrha ove dozvole je izgradnja zgrada u skladu sa standardima.

Produženje gradevinske dozvole

Svrha ove dozvole jeste izgradnja objekata u skladu sa standardima i pracenje vremenskog roka odobrene dozvole

Upotrebna dozvola

Cilj ovog postupka je da se gradevinski objekti stave u funkciju podnosioca prijava

Prijava za promenu namene katastarskih parcela iz stambenog prostora u poslovni prostor i obratno

Ovaj postupak obezbeduje upotrebu nepokretne imovine u razne svrhe, u ovom slucaju u stambene i/ili poslovne svrhe