REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Certifikata e Shtetësisë

Drejtoria e Administrates

Me këtë procedurë u mundësohet qytetarëve të Kosovës të prezantojnë shtetësinë e tyre jashtë Kosovës, po ashtu, realizimi i të drejtave dhe kërkesave të palës.

Kërkesë për humbjen e Shtetësisë me lirim

Drejtoria e Administrates

Qytetarëve të Kosovës u mundësohet të lirohen nga shtetësia e Kosovës dhe të marrin shtetësinë e një shteti tjetër.