REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Certifikata e Lindjes

Drejtoria e Administrates

Paijsja e qytetarëve me Certifikatë të Lindjes, si dhe rregullimi i dokumenteve personale

Certifikata e bashkësisë Familjare

Drejtoria e Administrates

Paijsja e qytetarëve me Certifikatë mbi gjendjen familjare, cila e dëshmon numrin anëtareve të familjes.

Certifikata e statusit martesor

Drejtoria e Administrates

Paisja e qytetarëve me Certifikatë e cila e dëshmon statusin Martesor të ti /saj

Certifikata e vdekjes

Drejtoria e Administrates

Paisja me Certifikatë të Vdekjes për familjarët e përsonit i cili tashmë ndodhet në regjistrin e perosnave të vdekur.

Regjistrimi i vonshëm i lindjes

Drejtoria e Administrates

Regjistrimi i të lindurve në regjistrin Amzës të të Lindurve -LAL

Regjistrimi i vonshëm i vdekjes

Drejtoria e Administrates

Regjistrimi i personit në librin amëz të të vdekurve -LAV

Ekstrakti i lindjes

Drejtoria e Administrates

Paisja e qytetarëve me Certifikatë të Lindjes, si dhe për rregullimi i dokumenteve personale