REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Blerja e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Qëllimi i kësaj procedure është që të ju mundësoj qytetarve blerjen e banesave të cilat janë pronë e komunës.