REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Informata nga Plani Rregullues

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedurë ka të bëjë me informimin e qytetarëve rreth parcelës së tij, mënyrës së shfrytëzimit