REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Zahtev za dobijanje državljanstva kroz naturalizaciju supružnika

Cilj: Dobijanje kosovskog državljanstva za strane gradane

Opis: Zahtev za dobijanje državljanstava podnosi podnosilac prijave u Prijavnici. Obrazac odreduje Ministarstvo unutrašnjih poslova i neophodnu dokumentaciju i odgovor o zahtevu se dobija u roku od 30 dana.

Pranvi osnov

 • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Punovaznost Administrativne procedure Važi neograniceno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Datum rodenja
 • Pol

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Izvod iz maticne knjige rodenih i izvod iz maticne knjige vencanih kojim se dokazuje postojanje pravno važeceg braka sa državljaninom/državljankom Kosova u periodu od najmanje 3 godine (Overena kopija)
 • Dokaz da je lice imalo prebivalište na Kosovu najmanje godinu dana pre podnošenja prijave (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Dokaz da se u proteklih 6 meseci protiv lica nije vodila istraga, niti da je lice osudeno za krivicno delo (Originalna)
 • Dokaz da se u proteklih 6 meseci protiv lica nije vodila istraga, niti da je lice osudeno za krivicno delo (Originalna)
 • Dokaz da lice ima dovoljno materijalnih sredstava sopstvene i troškove lica koja zavise od njega/nje, a za cije je izdržavanje odgovorna, bez korišcenja socijalne pomoci. (Originalna)
 • Licna karta ili pasoš (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Naknada150 EUR za punoletna lica / 50 EUR za maloletna licaBankarski transfer1700004600005559

Forma nije pronadjena