REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Kërkesë për Fitimin e Shtetësisë me natyralizim të bashkëshortit

Drejtoria e Administrates

Cilj: Fitimi i shtëtësisë së Kosovës nga shtetasit e huaj

Opis: Kërkesa për fitimin e shtetësisë bëhet në Zyrën pritëse nga pala. Dorëzohet formulari i përcaktuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe dokumentacionin e kërkuar dhe brenda 30 ditëve merr përgjigje për kërkesën e bërë.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Afat të pakufizuar vlefshmërie

Potrebne informacije

 • Emri dhe mbiemri
 • Numri personal
 • Data dhe viti i lindjes
 • Gjinia

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Certifikata e lindjes dhe certifikata e marteses e cila dëshmon së paku 3 vite lidhje martesore me shtetasin e Republikës së Kosovës (Kopje)
 • Dëshmi të vendëqëndrimit në Republikën e Kosovës për së paku 1 vit para se të bëhet parashtrimi i kërkesës (Origjinal)
 • Vërtetimi i Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Dëshminë qe nuk është nën hetime dhe që nuk është i dënuar për vepra penale për 6 muaj (Origjinal)
 • Dëshminë qe nuk është nën hetime dhe që nuk është i dënuar për vepra penale për 6 muaj (Origjinal)
 • Dëshmi se ajo posedon mjete të mjaftueshme materiale për të siguruar jetesën e vet dhe të personave për mbajtjen e të cilëve është përgjegjës, pa siguruar skemat sociale (Origjinal)
 • Letërnjoftimi apo pasaporta (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Tarifa150 për të rritur - 50 për të miturTransfer bankar1700004600005559

Forma nije pronadjena