REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Zahtev za ispis iz državljanstva otpustom

Cilj: Gradani Kosova mogu dobiti otpust iz kosovskog državljanstva i dobiti državljanstvo druge države.

Opis: Podnosilac prijave (gradanin) podnosi zahtev za otpust podnošenjem obrasca i neophodna dokumenata koja odreduje Ministarstvo unutrašnjih poslova Prijavnici i neophodna dobija se odgovor u roku od 30 dana.

Pranvi osnov

 • Uredba o opštinskim taksama i naknadama

Punovaznost Administrativne procedure Važi neograniceno

Potrebne informacije

 • Naziv organa gde se podnosi prijava
 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Devojacko prezime
 • Datum rodenja
 • Godina rodenja
 • Adresa stanovanja u inostranstvu
 • Adresa stanovanja na Kosovu
 • Elektronska pošta (email)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o posedovanju državljanstva druge zemlje ili garancija (dokaz) da ce takvo državljanstvo biti odobreno (Originalna)
 • Dokaz o prebivalištu u stranoj zemlji gde osoba živi (Overena kopija)
 • Dokaz o poslednjoj adresi prebivališta u Republici Kosovo (Overena kopija)
 • Dokaz o finansijskim obavezama za hranu i izdržavanje lica za koja je on/a odgovoran/na po zakonu (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Overena kopija)
 • Dokaz da osoba nije bila pod istragom niti osudivana za krivicna dela koji izdaje nadležni sud Republike Kosovo i nadležni organ strane države ciji je podnosilac prijave gradanin, ili države u kojoj je osoba poslednji put boravila, ne stariji od 6 meseci. (Originalna)
 • Pisana izjava koja potvrduje da gradanin koji je podneo zahtev za otpust nije državni službenik, sudija, javni tužilac, clan kosovske policije, clan Bezbednosnih snaga Kosova ili clan Kosovske obaveštajne agencije. (Originalna)
 • Ukoliko komisija donese odluku o odricanju državljanstva Republike Kosovo, gradanin o kome se radi mora dostaviti dokaz o placanju administrativne takse u iznosu od 150 EUR. (Originalna)
 • Potvrda iz policije da se podnosilac prijave ne goni krivicno (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Naknada150 EUR za punoletna lica / 50 EUR za maloletna licaBankarski transfer1700004600005559

Forma nije pronadjena