REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Sanitarno odobrenje

Cilj: Svrha ovog postupka je poštovanje sanitarnih uslova za objekte u izgradnji.

Opis: Podnosilac prijave (preduzece) podnosi zahtev za dobijanje sanitarne dozvole pri opštinskom Odseku za inspekciju, odnosno Sanitarnom sektoru. Sanitarno odobrenje se izdaje podnosiocu prijave (preduzecu) ako su ispunjeni sanitarni uslovi na osnovu predvidenih kriterijuma.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Vrsta i broj identifikacionog dokumenta
  • Datum rodenja
  • Adresa prebivališta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Prijava (Overena kopija)
  • Nacrti objekta (Kopija)
  • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
  • Izvod iz privrednog registra (ukoliko je podnosilac prijave kompanija) (Overena kopija)
  • Ukoliko se objekat iznajmljuje, kopije licnih karata vlasnika imovine i lica koje uzima prostor u zakup (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena