REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Kërkesë për bursë studentore

Drejtoria e Arsimit

Cilj: Mundësohet përzgjedhja e drejte dhe transparente e studentëve të cilët do të përfitojnë nga bursat studentore komunale.

Opis: Studenti aplikon në konkursin e shpallur paraprakisht për dhënjen e bursës sipas drejtimeve të kërkuara në nivelin Universitar. Komisioni i caktuar nga Kryetari i Komunës shqyrton kërkesat dhe bënë rangimin sipas kushteve të rregullorës për bursa studentore. Përgjegja shpallet në tabelën e shpalljeve.

Pranvi osnov

  • Statuti i Komunes së Prishtinës 01-110-391
  • Rregullore për ndarjen e bursave për studente të Komunës së Prishtinës 01-110-41917

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dite

Potrebna dokumentacija

  • Leternjoftimi (Origjinal)
  • Kërkesa (Origjinal)
  • Dëshmia se është student (indeksi) (Origjinal)
  • Certifikaten e notave (origjinali) (Origjinal)
  • Vërtetimin që studenti e ka regjistruar vitin akademik (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena