REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Kërkesa për regjistrimin e klubeve sportive

Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sportit

Cilj: Kjo procedurë u siguronë klubeve zhvillimin e garave sportive.

Opis: Pala paraqet kërkesën për regjistrimin e klubit sportive pranë Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Kërkesa pastaj shqyrtohet dhe në qoft se e njëjta përmbushë kriteret e parapara atëherë Drejtoria e Kultures, Rinisë dhe Sportit merr vendim për regjistrimin e klubit sportivë.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure I përhershem

Potrebne informacije

 • Emri dhe mbiemri i aplikuesit
 • Data e aplikimit (regjistrimit)
 • Emri dhe shkurtesa e klubit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Statuti i klubit (Kopje)
 • Rregulloren mbi punen e bordit (Origjinal)
 • Rregulloren mbi punen e këshillit mbikqyrës (Kopje)
 • Nënshkrimet e tre themelueve të klubit si dhe numrat e kartelave (Origjinal)
 • Procesverbali nga mbledhja e kuvendit themelues (Kopje)
 • Vendimet për zgjedhjen e bordit drejtues, kryetarit dhe këshillit mbykqyrës (Kopje)
 • Lista e anëtarëve pjesëmarrës me nënshkrime (Kopje)
 • Letërnjoftimet e themeluesve të klubit (Kopje)
 • Kartelat e xhirollogarisë në emer të klubit (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena