REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Kërkesë për inspektim e objekteve

Drejtoria e Inspektoriatit

Cilj: Kjo procedurë ka për qëllim të vertetoj nëse gjatë ndërtimit të objekteve të kategorisë I dhe II, janë respektuar standardet e parapara me lejen ndërtimore.

Opis: Pasi të jetë përfunduar ndërtimi i objekteve (objektet e Kategorisë I dhe II), pala paraqet kërkesen për inspektimin e objektit të ndërtuar. Kërkesa shqyrtohet në Drejtorinë e Inspektoratit dhe nëse ajo i plotëson kushtet e parapara atëherë kjo drejtori merr vendim për të kryer inspektimin e objekteve të ndërtuara.Pasi të jetë kryer inspektimi, drejtoria e inspektoratit nxjerrë vendimin për konstatimin e gjendjes së objektit të ndërtuar, nëse objekti është ndërtuar apo jo konform lejes ndërtimore.

Pranvi osnov

  • LIGJI NR. 04/L – 110 PËR NDËRTIM
  • Statuti i Komunes se Prishtines Nr. 01/110-391 dt. 25.02.2010
  • Udhëzimi administrative Nr.18/2013, për standartet minimale dhe procedurat per mbikqyrje inspektive dhe lëshim të çertifikates së përdorimit

Punovaznost Administrativne procedure E përhershme

Potrebne informacije

  • Emri dhe mbiemri
  • Numri i telefonit dhe adresa
  • Numri i leternjotimit
  • Pershkrimi i projektit ideor

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Kerkesa (Origjinal)
  • Leternjoftimi (Kopje)
  • Projekti ideor (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena