REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Kërkesë për subvencione - për projekte kulturore, rinore dhe sportive

Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sportit

Cilj: Mbështetje zhvillimit të aktiviteteve kulturoro sportive.

Opis: Pala individët, OJQ-të (kulturore, rinore dhe sportive) dhe klubet sportive aplikojnë me projekt - propozim për mbështetje financiare nga fondi i subvencioneve pranë Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Për shqyrtimin e kërkesës krijohet një komision i përkohshëm. Në qoft së kërkesa përmbush kushtet e paraparë në shpalljen për subvencione atëherë Komisioni merr vendim për ndarjen e subvencioneve.

Pranvi osnov

 • Vendimi Nr. 01- 031 - 112 404 i datës 12.05.2014

Punovaznost Administrativne procedure Varësisht nga periudha e ofrimit të subvencioneve

Potrebne informacije

 • Emri dhe mbiemri
 • Numri i telefonit dhe e-mail adresa
 • Qëllimet e projektit për të cilin kërkohen fonde
 • Përshkrimi i detajuar i projektit
 • Objektivat e projektit
 • Përfituesit direkt dhe indirekt të projektit
 • Rezultatet e pritura mbas realizimit të projekt

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi i ndividit (Kopje)
 • Vërtetim nga banka për llogarinë bankare të personit që kërkon fonde (Kopje)
 • Leternjoftimi i personit të autorizuar në OJQ, Klub Sportiv ose Biznes (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena