REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Subvencione për student

Drejtoria e Arsimit

Cilj: Mbeshtetje financiar për studime themelore apo universitare.

Opis: Pala aplikon për subvencione në fushën e arsimit pranë Drejtorisë së Arsimit. Kërkesa sëbashku me dokumentacionin përcjelles për aryetimin e aplikimit ,shqyrtohet nga ana e komisionit për subvencione në kuadër të Drejtorisë së Arsimit. Në qoft se pas shqyrtimit, kërkesa e palës pranohet atëherë, përfituesi njoftohet me vendimin për dhënien e subvencioneve.

Pranvi osnov

  • 01-nr. 110-391 date 25.02.2010 Statusi I Komune se Prishtines,
  • Vendimi per kriteret dhe procedura e ndarjes se subvencioneve o1. nr. 031-38974 dt. 19.10.2012

Punovaznost Administrativne procedure Varësisht nga periudha e ofrimit të subvencioneve

Potrebne informacije

  • Emri dhe mbiemri
  • Numri i telefonit dhe e-mail adresa
  • Numri i leternjoftimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Leternjoftimi (Kopje)
  • Kerkesa per mbeshtetje financiare (Origjinal)
  • Çertifikata e notave (Origjinal)
Bezplatno

Forma nije pronadjena