REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Kërkesë për dhënien e kopjes së vërtetuar, dokumenteve të eksproprijimit, shpronësimit dhe deeksproprijimit

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Cilj: Paisja e qytetarve me dokumentacion të nevojshëm ne rast të eksproprijimit, shpronësimit dhe deeksproprijimit

Opis: Pala parashtron kërkesën për tu paisur me kopje të vërtetuar të dokumenteve të eksproprijimit, shpronësimit dhe de-eksproprijimit, pranë Drejtorisë së Financave dhe Pronës. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari përgjegjës dhe pasi të jenë vertetuar të gjitha faktet e nevojshme pala paiset me kopje të vërtetuar të dokumenteve të eksproprijimit, shpronësimit dhe deeksproprijimit.

Pranvi osnov

 • Ligji Nr.03/L-215 për qasje në dokumente publike
 • Regullorja për taksa dhe tarifa 01.nr.110-2782-02.12.2011

Punovaznost Administrativne procedure E përhersheme

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Data dhe Vendi i lindjes
 • Numri personal i leternjoftimit
 • Adresa e vendbanimit
 • Numri telefonit
 • Email adresa
 • Përshkrimi i kërkesës
 • Nëshkrimi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa e përshkruar (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Tarifa5 EuroPagesa në cash

Forma nije pronadjena