REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Kupovina stanova pod vlasnickim pravom

Cilj: Svrha ovog postupka je omogucavanje gradanima da kupe stanove koji su u vlasništvu opštine.

Opis: Ovaj postupak se primenjuje u slucajevima kada gradani koriste opštinske stanove. Ove stanove mogu kupiti gradani iz opštine. U ovom slucaju zainteresovani podnosilac prijave podnosi zahtev Direkciji za finansije i imovinu kako bi kupio/la stan koji je u vlasništvu opštine. Zahtev pregleda visoki službenik za imovinska pitanja u Direkciji za finansije i imovinu. Nakon što dokumenta pregleda visoki službenik za imovinska pitanja, podnosilac prijave se obaveštava i u isto vreme se izraduje nacrt kupoprodajnog ugovora o stanu sa pravom prodaje zemljišta izmedu Direkcije za finansije i imovinu i podnosioca prijave.

Pranvi osnov

 • Uredba o opštinskim taksama i naknadama

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Datum i mesto rodenja
 • Licni broj na licnoj karti
 • Adresa prebivališta
 • Broj telefona
 • Adresa elektronske pošte
 • Opis zahteva
 • Potpis

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Sporazumi o stambenom pravu (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o placenim porezima (Originalna)
 • Overeni sporazum (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5 EURPlata sa gotovinom

Forma nije pronadjena