REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Blerja e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është që të ju mundësoj qytetarve blerjen e banesave të cilat janë pronë e komunës.

Opis: Kjo procedurë aplikohet për rastet e shfrytëzimit të banesave komunale nga qytetarë. Këto banesa u ofrohen të blihen qytetarëve nga Komuna. Ne këtë rast pala e interesuar paraqet kërkesën për blerjen e banesave të cilat janë pronë e komunës në Drejtorinë e Financave dhe të Pronës. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari i lartë për çështje pronësore juridike në Drejtorinë e Financave dhe Pronës. Pas verifikimit të dokumentacionit nga zyrtari i lartë për çështje pronësore juridike pala njoftohet dhe në te njejten kohe, përpilohet kontrata për shitblerjen e banesës për të cilën ekziston e drejta banesore, në mes të Drejtorisë së Financave dhe Pronës dhe palës.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure E përhershëm

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Data dhe Vendi i lindjes
 • Numri personal i leternjoftimit
 • Adresa e vendbanimit
 • Numri telefonit
 • Email adresa
 • Përshkrimi i kërkesës
 • Nëshkrimi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Kontrata me të drejtën banesore (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Vertetimi mbi pagesen e tatimit (Origjinal)
 • Kontrata e noterizuar të Noteri (Kopje e vertetuar)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa5 EuroPagesa në cash

Forma nije pronadjena