REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Potvrda o placenom porezu na imovinu

Cilj: Prikupljanje poreza na imovinu. Davanje gradanima dokaz da je porez na imovinu placen; ovo može biti deo neophodne dokumentacije za veliki broj opštinskih usluga.

Opis: Podnosilac prijave se može usmeno prijaviti pri Direkciji za budžet i finansije (kod nadležnog službenika) gde, nakon što se potvrdi trenutno stanje, podnosilac prijave dobija potvrdu o neplacenom stanju/placenom porezu na imovinu. Ako nema zaostalih poreskih dugovanja, podnosilac prijave ce momentalno dobiti potvrdu.

Pranvi osnov

  • Zakon br. 04/L-100 o izmenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti br. 03/L-204

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Adresa prebivališta
  • Licni broj
  • Svrha zahteva (npr. za katastar, registraciju vozila, gradevinske radove, kupoprodaju itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena