REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Dozvola za postavljanje prikljucka na vodovod

Cilj: Svrha ovog postupka je da se osigura da su podzemne strukture, u ovom slucaju prikljucci na vodovod, uvedeni u skladu sa tehnickim zahtevima.

Opis: Podnosilac prijave se prijavljuje za dozvolu za postavljanje prikljucka na vodovod u Servisnom centru za gradane. Zahtev nakon toga pregleda Direkcija za lokalnu infrastrukturu. U slucaju da zahtev podnosioca prijave ispunjava neophodne kriterijume, Direkcija za lokalnu infrastrukturu ce u roku od 30 dana odluciti da li ce odobriti prikljucivanje na vodovod.

Pranvi osnov

 • Zakon br. 03/L-120 o izmenama i dopunama Zakona o putevima br. 2003/11
 • Statut opštine Priština
 • Uredba o lokalnim putevima i stambenim ulicama
 • Uredba o lokalnim putevima i stambenim ulicama 01 br.344-318 na dan 30.06.2006.
 • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Direkcija u kojoj se podnosi prijava
 • Datum podnošenja prijave
 • Ime, prezime, broj licne karte, datum rodenja, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektronske pošte
 • Opis zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Lokacija i raspored vodovoda, kanalizacione mreže i daljinskog grejanja (Originalna)
 • Gradevinska dozvola (Originalna)
 • Odobrenje od KEDS (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez3 EUR za svaki metar dužineBankarski transfer1000-650-2300000-67

Forma nije pronadjena