REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Leje për hapjen e kanalit për kyqje në infrastrukturën e rrjetit të ngrohjes

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Cilj: Qëllimi i kësaj procedurë është që të sigurojë vendosjen infrastrukturës nëntokësore në këtë rast të ngrohjes qendrore konform kërkesave teknike.

Opis: Kërkesa për tu paisur me lejen për hapjen e kanaleve për shtrirjen e tubave të ngrohjes bëhët në zyren për sherbime me qytetarë. Kërkesa pastaj shqyrtohet në Drejtorinë e Infrastrukturës Lokale. Në çoft se kërkesa e palës i plotëson kriteret e nevojshme atëher Drejtoria e Infrastrukturës Lokale brenda 30 ditëve vendos për dhënien ose jo të lejes per hapjen e kanaleve për shtrirjen e tubave të ngrohjes

Pranvi osnov

 • Ligji nr.02/L-028/08 i Procedurës Administrative
 • Ligji 03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të rrugës Nr.2003/11
 • Rregullore për tarifat, ngarkesat dhe gjobat komunale
 • Rregullorja për rrugët lokale dhe rrugët në vendbanime
 • Rregullorja për rrugët lokale dhe rrugët në vendbanime 01 Nr.344-318 dt.30.06.2006
 • Statuti I Komunës

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

 • Drejtoria të cilës I parashtrohet kërkesa apo ankesa
 • Data e parashtrimit të kërkesës apo ankesës
 • Informatat personale:emri,mbiemri,nr.personal,data e lindjes,adresa e banimit,nr.tel mob,e-mail adresa
 • Përshkrimin e kërkesës në detaje

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Situacioni i shtrirjes së tubave të ujit kanalizimit dhe ngrohjes qendrore. (Origjinal)
 • Pëlqimi nga TERMOKOS (Origjinal)
 • Pëlqimi nga KEDS-I (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Tarifa3 Euro për metër gjatësi

Forma nije pronadjena