REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Dozvola za izgradnju kablovske mreže, uvodenje optickih kablova (internet)

Cilj: Svrha ovog postupka je da se osigura da su podzemne strukture uvedene u skladu sa tehnickim zahtevima.

Opis: Podnosilac prijave podnosi popunjeni obrazac u prilogu sa svom neophodnom dokumentacijom opštinskom Servisnom centru za gradane. Zahtev nakon toga pregleda Direkcija za lokalnu infrastrukturu. Ako je podnosilac prijave ispunio navedene kriterijume, Direkcija za lokalnu infrastrukturu donosi odluku o izdavanju dozvole.

Pranvi osnov

 • Zakon br. 03/L-120 o izmenama i dopunama Zakona o putevima br. 2003/11
 • Statut opštine
 • Uredba o lokalnim putevima i stambenim ulicama
 • Uredba o lokalnim putevima i stambenim ulicama 01 br.344-318 na dan 30.06.2006
 • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Punovaznost Administrativne procedure Trajno (kada je implementiran regulatorni plan) Privremeno (ukoliko regulatorni plan nije još implementiran)

Potrebne informacije

 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Datum podnošenja prijave
 • Broj licne karte, datum rodenja, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektronske pošte
 • Detaljni opis prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Projekat za izgradnju podzemne infrastrukture (Originalna)
 • Raspored lokacija infrastrukture (Originalna)
 • Odobrenje od Odseka za urbanizam za nove linije (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Naknada1 EUR za svaki metar dužineBankarski transfer1000650230000060

Forma nije pronadjena