REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Leje për ndërtim të kanalizimit kabllovik energjetik

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Cilj: Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore konform normave teknike

Opis: Formulari i plotësuar, sëbashku me dokumentacionin e nevojshëm, dorëzohen në zyrën e shërbimit me qytetar në Komunë. Kërkesa pastaj shqyrtohet në Drejtorinë e Infrastrukturës Lokale. Nëse pala i ka plotësuar kriteret e parapara, atëherë Drejtoria e Infrastrukturës Lokale nxjerr vendim për dhënien e lejes.

Pranvi osnov

 • Ligji nr.02/L-028/08 i Procedurës Administrative
 • Ligji nr.03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Rrugës nr.2003/11
 • Rregullore për tarifat, ngarkesat dhe gjobat komunale
 • Rregullorja për rrugët lokale dhe rrugët në vendbanim
 • Rregullorja për rrugët lokale dhe rrugët në vendbanime 01 Nr.344-318 dt. 30.06.2006
 • Statuti i Komunës

Punovaznost Administrativne procedure Përhershëm

Potrebne informacije

 • Emri dhe mbiemri i palës
 • Data e parashtrimit të kërkesës
 • Numri personal, data e lindjes, adresa e banimit , numri i telefonit dhe e-mail adresa
 • Përshkrimi i kërkesës në detaje

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Projekti për ndërtimin e infrastrukturës nëntokësore (Origjinal)
 • Situacioni i shtrirjes së infrastrukturës (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Tarifa3 Euro për metër gjatësiTransfer bankar1000650230000060

Forma nije pronadjena