REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Leje për shfytëzimin e kanalizimit kabllovik energjetik (të ndërtuar nga komuna) për shtrirje të kabllove

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Cilj: Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore konform normave teknike

Opis: Formulari i plotësuar, sëbashku me dokumentacionin e nevojshëm, dorëzohen në zyrën e shërbimit me qytetar në Komunë. Kërkesa pastaj shqyrtohet në Drejtorinë e Infrastrukturës Lokale. Nëse pala i ka plotësuar kriteret e parapara, atëherë Drejtoria e Infrastrukturës Lokale nxjerr vendim për dhënien e lejes.

Pranvi osnov

 • Ligji nr.02/L-028/08 i Procedurës Administrative
 • Ligji nr.03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Rrugës nr.2003/11
 • Rregullore për tarifat, ngarkesat dhe gjobat komunale
 • Rregullorja për rrugët lokale dhe rrugët në vendbanime
 • Rregullorja për rrugët lokale dhe rrugët në vendbanime 01 Nr.344-318 dt. 30.06.2006
 • Statuti i Komunës

Punovaznost Administrativne procedure I Përhershëm (kur zbatohet plani rregullues) I Përkohshëm( kur ende nuk eshte zbatuar plani rregullues)

Potrebne informacije

 • Drejtoria të cilës i parashtrohet kërkesa
 • Data e parashtrimit të kërkesës
 • Emri,mbiemri,numri personal, data e lindjes, adresa e banimit, numri i telefonit dhe e-mail adresa
 • Përshkrimi i kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Kerkesa (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Tarifa8 Euro metër gjatësiTransfer bankar1000650230000060

Forma nije pronadjena