REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Leje për shfrytëzimin e hapësirës publike për vendosjen e tendave (çadrave) të hapura lëvizëse me mekanizëm dhe me elemente montuese nga materiali pleksiglas

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Cilj: Kjo leje ka për qellim lejimin e vendosjes së tendave lëvizëse dhe statike në hapsirat publike

Opis: Pala parashtron kërkesën për tu paisur me leje për shfrytëzimin e hapësirës publike për vendosjen e tendave (çadrave) të hapura lëvizëse, në zyren e shërbimit me qytetar. Kërkesa pastaj me të gjithë dokumentacionin e nevojshem procesohet dhe shqyrtohet në Drejtorinë e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit. Në qoft se kërkesa përmbush kriteret e nevojshme atëherë nxirret vendimi për dhënien e lejes përkatëse.

Pranvi osnov

 • Rregullore për tarifat, ngarkesat dhe gjobat komunale
 • Rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike 01. nr. 110-157481. më 01.07.2014

Punovaznost Administrativne procedure 1 Vit

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri i letërnjoftimit
 • Data e lindjes
 • Adresa aplikuesit
 • Numri i telefonit, e-maili
 • Nënshkrimi i aplikuesit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Certifikata e biznesit (Kopje)
 • Skica e lokacionit (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Tarifa8 Euro metri katror taksa vjetoreTransfer bankar1000650230000060

Forma nije pronadjena