REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Dozvola za legalizaciju gradevinskih radova

Cilj: Svrha ovog postupka je legalizacija objekata koji su izgradeni bez dozvole.

Opis: Fizicka ili pravna lica se prijavljuju za legalizaciju objekata pri Servisnom centru za gradane. Sektor za legalizaciju pregleda zahtev i u roku od 30 dana donosi odluku o dozvoli za legalizaciju objekta.

Pranvi osnov

  • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Podaci o katastarskoj parceli
  • Podaci o podnosiocu prijave
  • Vlasnik registrovane parcele
  • Adresa
  • Tip izgradnje

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Kopija plana i posedovnog lista (Overena kopija)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Projekat za izgradnju objekta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez9,60 EUR po kvadratnom metru za stambenih objekata, 20 EUR za poslovni prostorBankarski transfer1000650230000060
Naknada100 EUR za prijavu koja je kasnije oduzeta od opštinskih naknada Bankarski transfer1000650230000060

Forma nije pronadjena