REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Leje për pajisje elektronike të teknologjisë informative dhe telefonike

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Cilj: Kjo leje ka për qellim lejimin dhe vendosjen e pajisjeve elektronike, informative dhe telefonike në hapësira publike

Opis: Pala merr formularin në Zyren për Sherbim me Qytetar dhe të njejtin pasi ta kompletoj me dokumentacionin e nevojshëm e dorzon në Drejtorinë e Sherbimeve Publike. Kërkesa e palës shqyrtohet në këtë drejtori dhe në qoft se ajo përmbush kriteret e nevojshme atëherë nxirret vendimi për dhënien e lejes për pajisje elektronike të teknologjisë informative dhe telefonike.

Pranvi osnov

  • Rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike 01. nr. 110-157481. më 01.07.2014

Punovaznost Administrativne procedure E përhershme

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri i letërnjoftimit
  • Data e lindjes
  • Adresa aplikuesit
  • Numri i telefonit, e-maili
  • Nënshkrimi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata e biznesit (Kopje)
  • Skica e lokacionit (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena