REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Leje për gërmim për shtrirjen e rrjetit kabllor dhe shfrytëzimin e tubave nëntokësore për vendosjen e rrjetit kabllor (elektrik, internet dhe telefonik)

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Cilj: Kjo leje ka për qellim lejimin për gërmim dhe shtrirjen e rrjetit kabllor si dhe shfrytëzimin e tubave nëntokësore për vendosjen e rrjetit kabllor (elektrik, internet dhe telefonik) në hapësirat publike

Opis: Pala kërkesën për leje për gërmim për shtrirjen e rrjetit kabllor dhe shfrytëzimin e tubave nëntokësore për vendosjen e rrjetit kabllor (elektrik, internet dhe telefonik) e dorzon në Drejtorinë e Sherbimeve Publike. Kërkesa e palës shqyrtohet në këtë drejtori dhe në qoft se ajo përmbush kriteret e nevojshme atëherë nxjerret vendimi për dhënien e lejes palës së interesuar.

Pranvi osnov

 • Rregullore për tarifat, ngarkesat dhe gjobat komunale
 • Rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike 01. nr. 110-157481. më 01.07.2014

Punovaznost Administrativne procedure E përhershme

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri i letërnjoftimit
 • Data e lindjes
 • Adresa aplikuesit
 • Numri i telefonit, e-maili
 • Nënshkrimi I aplikuesit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Plani i sutiacionit me dokumentacion teknik (Origjinal, Kopje)
 • Licenca për veprimtarin perkatese (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Tarifa Tarifa I 4% (Promil) 50000 €, Tarifa II 4.5% (Promil) 50000 - 100000 €, Tarifa III 3% (Promil) 100000 -500000 €, Tarifa IV 2% (Promil) 500000 € 1 € për meter gjatsi Transfer bankar1000650230000060

Forma nije pronadjena