REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Lirimi i automjeteve të konfiskuara me urdhër të policisë dhe inspektoratit

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Cilj: Kjo leje ka për qellim lirimin e automjeteve të konfiskuara nga policia dhe inspektorati

Opis: Pas konfiskimit automjetit nga policia-inspektora,ti personi fizik apo juridik se pari duhet të paguan gjobën që është venë nga policia- inspektorati pastaj të kërkoj në polici procesverbalin që ka përfunduar obligimin, pastaj personi fizik apo juridik duhet ta prezanton proces verbalin në drejtorin e shërbimeve publike, pastaj në drejtorin e shërbimeve publike personi juridik apo fizik duhet ta merr flet pagesën, pasi që të banë pagesën për shërbimin e bartjes se automjetit (Merimangës) atëherë automjeti lirohet.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure E përhershme

Potrebne informacije

  • Nuk ka formulare

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Pagesën e gjobës (Origjinal)
  • Pagesën e merimangës (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
TarifaVeturat 30, Kamionët 100 dita e parë ( për çdo ditë nga 5 euro shtesë) 1000650230000060

Forma nije pronadjena