REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Produženje gradevinske dozvole

Cilj: Svrha ove dozvole jeste izgradnja objekata u skladu sa standardima i pracenje vremenskog roka odobrene dozvole

Opis: Prijavu podnose fizicka ili pravna lica pri Servisnom centru za gradane. Šef gradevinskog sektora ce imenovati službenika da pregleda zahtev. Zahtev se pregleda u roku od 45 dana. Direkcija za urbanizam, gradevinske poslove i zaštitu životne sredine ce izdati gradevinsku dozvolu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

 • Informacije o prijavi
 • Detalji o gradilištu
 • Tim za izradu projekta i izgradnju
 • Detalji izgradnje
 • Opis gradevinskih radova
 • Detalji o infrastrukturi
 • Posebni uslovi
 • Neophodni dokumenti za prijavu za izdavanje gradevinske dozvole

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 i 30

Potrebna dokumentacija

 • Kopija plana (Overena kopija)
 • Uverenje o katastarskoj jedinici (Overena kopija)
 • Licna karta (Overena kopija)
 • Overen geodetski prikaz objekta i prikaz objekta na nacin na koji je postavljena na katastarskoj parceli (Overena kopija)
 • Odobrenje od KEDS (Overena kopija)
 • Odobrenje od regionalnog vodoprivrednog preduzeca Priština (Overena kopija)
 • Odobrenje od Termokosa (Overena kopija)
 • Odobrenje od PTK (Overena kopija)
 • Ekološka dozvola (Overena kopija)
 • Ukoliko podnosilac prijave nije prijavljeni vlasnik parcele, onda mora biti dostavljen dokaz o davanju ovlašcenja vlasnika da može podneti prijavu kao podnosilac prijave (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez10 EUR po prijaviBankarski transfer1000650230000060

Forma nije pronadjena