REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Leje për tabela informuese për hotele

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Cilj: Kjo leje ka për qëllim lejimin e tabelave reklamuese për vendosjen në hapsira publike

Opis: Pala aplikon për marrjen e lejes për tabela informuese për hotele zyren e shërbimit me qytetar, dhe me pas kërkesa me të gjithë dokumentacionin e paraparë me procedohet dhe shqyrtohet në Sektorin e Sherbimeve Publike në kuadër të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit. Në qoft se kërkesa përmbush kriteret e nevojshme atëherë nxirret vendimi për dhënien e lejes për tabela informuese për hotele.

Pranvi osnov

 • Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Punovaznost Administrativne procedure 1 Vit

Potrebne informacije

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri i letërnjoftimit
 • Data e lindjes
 • Adresa aplikuesit
 • Numri i telefonit, e-maili
 • Llojin e reklamës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Certifikata e biznesit (Kopje)
 • Kontrat per shfrytim te lokacionit (nese është me qira) (Origjinal)
 • Projektin e lokacionit me skic (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Tarifa1 tabelë është pa pagesë, dy e më shumë 100 € për cop, 20 € mirëmbajtja vjetore për copë, pas vitit të parëTransfer bankar1000650230000060

Forma nije pronadjena