REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Dozvola za rušenje

Cilj: Cilj je da se obezbede uslovi za visokogradnju na privatnim posedima

Opis: Dozvola za rušenje se izdaje u slucajevima kada se planira izgradnja solitera, ali se na tim parcelama vec nalaze pojedine kuce. Podnosilac prijave dostavlja prijavu Servisnom centru za gradane. Prijavu nakon toga pregleda Direkcija za urbanizam, gradevinske radove i zaštitu životne sredine. Ukoliko prijava ispuni pravne uslove, Direkcija za urbanizam, gradevinske radove i zaštitu životne sredine ce odobriti dozvolu za rušenje.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Bez roka

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Kopija plana (Overena kopija)
  • Uverenje o katastarskoj jedinici (Kopija)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Overen geodetski prikaz i prikaz objekta na nacin na koji je postavljena na katastarskoj parceli (Overena kopija)
  • Gradevinska dozvola (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezNaknada za rušenje objekta koji je izgraden bez dozvole nadležnog organa za gradevinske radove 13 EUR/m2 - Naknada za regulisanje imovine nakon rušenja objekta izgradenog bez dozvole nadležnog organa za gradevinske radove 8 EUR/m2

Forma nije pronadjena