REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Prijava gradevinske uslove

Cilj: Izdavanje gradevinskih uslova navodi podnosiocima prijave uslove i postupke za dobijanje gradevinske dozvole i takode osigurava ispunjavanje urbanistickih uslova.

Opis: Pre podnošenja prijave za gradevinsku dozvolu, podnosilac prijave ce se prijaviti za gradevinske uslove. Prijava za gradevinske uslove sadrži uslove koji ce se uzimati u obzir pri prijavljivanju za gradevinsku dozvolu, npr. uzimanje u obzir javnih usluga (vodovod, grejanje, kanalizacija, obzir prema javnim površinama i zaštiti životne sredine). Podnosilac prijave se prijavljuje za gradevinske uslove u Direkciji za urbanizam, gradevinske poslove i zaštitu životne sredine. Kada prijavu pregleda Direkcija za urbanizam, gradevinske radove i zaštitu životne sredine, ista izdaje odluku o gradevinskim uslovima.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Broj telefona podnosioca prijave i adresa stanovanja
  • Broj telefona i adresa elektronske pošte

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 i 45

Potrebna dokumentacija

  • Kopija plana (Overena kopija)
  • Uverenje o katastarskoj jedinici (Overena kopija)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Overen geodetski prikaz objekta i prikaz objekta na nacin na koji je postavljena na katastarskoj parceli (Overena kopija)
  • Nacrt projekta (gradska rešenja) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Naknada 10 EUR1000650230000060
Plata

Forma nije pronadjena