REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Certifikata e Përdorimit

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Cilj: Qëllimi i kësaj procedurë është që objektet e ndërtimit të vihen në shfrytëzim të palëve të interesuara

Opis: Pala paraqet kërkesen për certifikatën e përdorimit në qendrën me shërbim me qytetarë. Kërkesa pastaj shqyrtohet në Drejtorinë e Urbanizimit Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit respektivisht në sektorin e ndërtimit. Nëse kërkesa i plotëson kushtet e parapara atëhere Drejtoria e Urbanizimit Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit nxjerr vendimin për dhënien e certifikates se perdorimit.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure e përhershme

Potrebne informacije

  • Emri dhe mbiemri i parashkruesit të kërkesës
  • Numri i leternjoftimi dhe adresa e vendbanimit
  • Numri i telefonit dhe email adresa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • Protokolet e nënshkruara që verifikojnë përfundimin me sukses të të gjitha fazave të ndërtimit (Kopje)
  • Kartela e inspektimeve (Origjinal)
  • Incizimin gjeodezik të objektit dhe rregullimit të jashtëm (Kopje)
  • Dëshmin se e ka zgjedhë qështjen e infrastruktures rrugore dhe kyqjet në rrjetet e shërbimeve publike (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena