REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Leje për transport publik urban - autobusa

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Cilj: Qëllimi i kësaj leje është transporti i sigurtë për qytetarët me autobus.

Opis: Biznesi i cili planifikon të ushtrojë veprimtarinë e transportit publik për udhëtarë me autobus aplikon në Drejtorinë për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal. Drejtoria e shqyrton aplikacionin në afat prej 15 ditëve dhe vendosë me vendim për lëshimin ose jo të kësaj leje.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Informacionet personale të parashkruesit të kërkesës
  • Numri kontaktues
  • Dokumentet e nevojshme

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Certifikata për regjistrimin e biznesit (Kopje)
  • Pronësia për automjetin (Kopje)
  • Patent Shoferin (Kopje)
  • Pëlqimin nga drejtoria (Kopje)
  • Dëshmi për mosndales të kryerjes si punë taxi (Kopje)
  • Dëshmi që është banor i Prishtinës (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Tarifa20 EuroTransfer bankar1000650230000060

Forma nije pronadjena