REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Subvencionet në lëmin e bujqësisë

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Cilj: Qëllimi i subvencioneve është përkrahja e bujqësisë në fusha të ndryshme si p.sh. perime, peme, grurë, gjedhe, dele, dhi, pula etj.

Opis: Pala parashtron kërkesën me dokumentet përkatëse pranë Zyrës pritëse. Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal e shqyrton aplikacionin dhe bënë verifikimin e gjendjes në terren dhe pastaj nxjerr vendimin për dhënien ose jo të subvencioneve në afat kohor prej 2 jave deri në tre muajë.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure E përkohshme

Potrebne informacije

  • Emri dhe mbiemri i pales
  • Adresa
  • Numri i telefonit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Kërkesën për aplikim (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena